Pisay RACE, binagong sistemang pamalit sa NCE

Upang umangkop sa mga hamong dulot ng COVID-19 at umalinsunod sa mga regulasyon ng gobyerno, ipinatupad ng buong sistema ng Philippine Science High School (PSHS) ang Requirements for Admission, Criteria, and Evaluation (RACE) ngayong taon bilang pamalit sa dating National Competitive Examination (NCE). Malalamang ang NCE ay taunang proseso sa pagtanggap ng mga kwalipikadong aplikante sa Philippine Science High School System, isang ahensiya ng Department…